มหาวิทยาลัยอเมริกา

มหาวิทยาลัยของอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้งหมด มีจำนวนหลายร้อยแห่ง กระจายทั่วประเทศอเมริกา ใน 52 รัฐ มีหลายมหาวิทยาลัยของ อเมริกาที่แคมบัส ในตัวเมืองใหญ่ ของอเมริกา ซึ่งต่างก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐ

ระบบการศึกษาของอเมริกา

ระบบการศึกษาของอเมริกา มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นประเทศที่นักเรียนไทยสนใจไปเรียนมากที่สุด อันมากจากอิทธิพลของ ภาพยนตร์จากฮอลิวู๊ด สาขาวิชาที่นักศึกษาไทย นิยมเรียนมาก คือ ธุรกิจ การบริหาร วิศวกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่ อเมริกา

มหาวิทยาลัยอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จนถึง ปริญญาเอก และ วิทยาลัยอเมริกา บางแห่งเปิดสอนระดับอนุปริญญาด้วย สาขาวิชา ต่าง ๆ เช่น บริหาร ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ไอที

ระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกา

ในระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกามีการแบ่งการศึกษา ระดับปริญญาตรี ออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
2. ระดับปริญญาโท (Master Degree)
3 ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)

ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี และ ดีมาก

บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

OEC เป็น ผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อ อเมริกาอย่างเป็นทางการ

รายชื่อมหาวิทยาลัยของอเมริกาเหนือ

1  Massachusetts Institute of Technology USA
2  Stanford University USA
3  Harvard University USA
4  University of California, Berkeley USA
5  Cornell University USA
6  University of Michigan USA
7  Columbia University in the City of New York USA
8  Penn State University USA
9  The University of Texas at Austin USA
10  University of Washington USA
11  Yale University USA
12  University of Pennsylvania USA
13  University of California, Los Angeles USA
14  University of Minnesota USA
15  University of Wisconsin-Madison USA
16  Princeton University USA
17  Carnegie Mellon University USA
18  New York University USA
19  Purdue University USA
20  University of Florida USA
21  University of Virginia USA
22  Michigan State University USA
23  Duke University USA
24  University of California, San Diego USA
25  University of Southern California USA
26  Texas A&M University USA
27  University of Maryland USA
28  University of North Carolina at Chapel Hill USA
29  University of Chicago USA
30  University of Toronto CAN
31  Rutgers, The State University of New Jersey USA
32  University of Arizona USA
33  University of California, Davis USA
34  Johns Hopkins University USA
35  The University of British Columbia CAN
36  University of Illinois at Urbana-Champaign USA
37  Indiana University USA
38  Northwestern University USA
39  Virginia Polytechnic Institute and State University USA
40  Arizona State University USA
41  University of Colorado Boulder USA
42  Georgia Institute of Technology USA
43  North Carolina State University USA
44  The Ohio State University USA
45  University of Pittsburgh USA
46  University of California, Irvine USA
47  Boston University USA
48  University of Utah USA
49  University of Iowa USA
50  Washington University in St. Louis USA
51  California Institute of Technology USA
52  Iowa State University of Science and Technology USA
53  University of California, Santa Barbara USA
54  University of Georgia USA
55  Washington State University USA
56  University of Oregon USA
57  Georgetown University USA
58  University of South Florida USA
59  Oregon State University USA
60  Colorado State University USA
61  Florida State University USA
62  Tufts University USA
63  University of Alberta CAN
64  University at Buffalo, State University of New York USA
65  Brigham Young University USA
66  University of Massachusetts Amherst USA
67  Brown University USA
68  Simon Fraser University CAN
69  McGill University CAN
70  University of Waterloo CAN
71  Vanderbilt University USA
72  Dartmouth College USA
73  The University of Tennessee USA
74  Rice University USA
75  University of Nebraska-Lincoln USA
76  Syracuse University USA
77  York University CAN
78  University of Notre Dame USA
79  George Mason University USA
80  Queen’s University CAN
81  University of Calgary CAN
82  University of California, San Francisco USA
83  Emory University USA
84  University of Delaware USA
85  University of Missouri USA
86  University of Kentucky USA
87  University of California, Santa Cruz USA
88  University of California, Riverside USA
89  Rensselaer Polytechnic Institute USA
90  Georgia State University USA
91  George Washington University USA
92  University of Illinois at Chicago USA
93  University of Victoria CAN
94  University of Houston USA
95  University of Rochester USA
96  University of North Texas USA
97  Université du Québec à Montréal CAN
98  San Diego State University USA
99  Utah State University USA
100  Rochester Institute of Technology USA