เรียนภาษาที่เมลเบิร์น

Holmes Institute มีบรรยากาศอบอุ่น เป็นมิตร คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูง หลายท่านผ่านการฝึก อบรม หลักสูตร CELTA ของทางสถาบันเองที่เปิดสอนในเมลเบิร์น Holmes Institute มีหลากหลาย Campus ให้เลือกเรียน ได้แก่ Melbourne Sydney Brisbane Gold Coast Cairns

ประสบการณ์ เรียนภาษาที่เมลเบิร์น

ตัดสินใจเลือก Holmes Institute
อาจารย์ทุกท่านอุทิศเวลาใน การสอน เพื่อ ให้นักศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายทางการ ศึกษา ไม่ว่าจะเป็น การสอนให้ผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษ ที่เป็น ข้อสอบ ที่ได้รับการยอมรับ หรือเพื่อพัฒนาทักษะทาง ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง หรือเพื่อศึกษาวิถีชีวิต และ วัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย ผ่านการเรียน ภาษาอังกฤษ
นัก ศึกษา สามารถเข้าไปพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงเป็นรายบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการให้สอนเสริม หรือดูแลในเรื่อง ทั่วๆไป ของนักศึกษา

ตัดสินใจเลือก Holmes Institute