มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยรัฐบาลและ เอกชนของออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย มีประมาณ 40 แห่งกระจายทั่วประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นของรัฐบาล 38 แห่ง และเอกชน 2 แห่ง ซึ่งต่างก็ได้รับการรับรองวิทยฐานะเท่าเทียบกัน ระบบการศึกษาของออสเตรเลียมุ่งเน้นความเป็นเอกเทศและความต้องการเฉพาะตัว ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลของออสเตรเลีย ซึ่งมีแคบปัส ย่อย หรือ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอีก100 กว่าแห่ง ซึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนได้จาก แคมปัสในเมืองของมหาวิทยาลัยหลายแห่งของออสเตรเลีย

สาขาวิชาที่นักศึกษาต่างชาตินิยมเรียนมากที่สุดคือ ธุรกิจ การบริหาร การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่ ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และบางแห่งเปิดสอนระดับอนุปริญญาด้วย สาขาวิชา ต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การแพทย์ และธุรกิจ

ในระดับมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย มีการแบ่งการศึกษา ระดับปริญญาตรี ออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree) และ ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honours)
2. ระดับปริญญาโท สามารถเป็นแบบเข้าชั้นเรียนหรือแบบทำการวิจัย หรือ ทั้งสองอย่างก็ได้

ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมาก นักศึกษาตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัย ของออสเตรเลียก็ควรพิจารณาจากเนื้อหาของหลักสูตร ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และสถานที่ตั้งเป็นหลัก

รายชื่อมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

   1. Australian Catholic University [ACU]
   2. Australian National University [ANU]
   3. Bond University [Bond]
   4. Central Queensland University [CQU]
   5. Charles Darwin University [CDU]
   6. Charles Sturt University [CSU]
   7. Curtin University [CURTIN]
   8. Deakin University [Deakin]  Thai lang
   9. Edith Cowan University [ECU]
   10. Federation University [FEDUNI]
   11. Flinders University [FLINDERS]
   12. Griffith University [GRIFFITH]
   13. James Cook University [JCU]
   14. La Trobe University [LATROBE]
   15. Macquarie University [MACQUARIE]
   16. Monash University [MONASH]
   17. Murdoch University [MURDOCH]
   18. Queensland University of Technology [QUT]
   19. RMIT University [RMIT]
   20. Southern Cross University [SCU]
   21. Swinburne University of Technology [SWINBURNE]
   22. University of Adelaide [ADELAIDE]
   23. University of Canberra [CANBERRA]
   24. University of Melbourne [MELBOURNE]
   25. University of New England [UNE]
   26. University of New South Wales [UNSW]
   27. University of Newcastle [NEWCASTLE]
   28. University of Notre Dame [UNDA]
   29. University of Queensland [UQ]
   30. University of South Australia [UniSA]
   31. University of Southern Queensland [USQ]
   32. University of Sydney [SYDNEY]
   33. University of Tasmania [UTAS]
   34. University of Technology Sydney [UTS]
   35. University of the Sunshine Coast [USC]
   36. University of Western Australia [UWA]
   37. University of Western Sydney [UWS]
   38. University of Wollongong [UOW]
   39. Victoria University [VU]