มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้งหมด มี 8 แห่งกระจายทั่วประเทศนิวซีแลนด์ มีหลายมหาวิทยาลัยที่แคมบัส ในตัวเมืองใหญ่ ของนิวซีแลนด์ ซึ่งต่างก็ได้รับการรับรอง และ มีคุณภาพใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันที่ความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย

OEC เป็น ผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สาขาวิชาที่นักศึกษาไทย นิยมเรียนมาก คือ ธุรกิจ การบริหาร การเกษตร  การผลิตไวน์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่ นิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จนถึง ปริญญาเอก และ วิทยาลัยนิวซีแลนด์ บางแห่งเปิดสอนระดับอนุปริญญาด้วย สาขาวิชา ต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สายอาชีพ และ ธุรกิจ

ระดับมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์

ในระดับมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์มีการแบ่งการศึกษา ระดับปริญญาตรี ออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
2. ระดับปริญญาโท (Master Degree)

ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี และ ดีมาก

บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

รายชื่อมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

  1. AUT University ……………..Auckland  thai
  2. Lincoln University  ……………….Lincoln  thai
  3. Massey University ……………..Palmerston Norththai
  4. University of Auckland   Auckland
  5. University of Canterbury Christchurch
  6. University of Otago  …………………. Dunedin
  7. University of Waikato ………………..Hamilton
  8. Victoria University of Wellington ……………..Wellington

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ